Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työelämävalmiudet

Työelämävalmiudet eli kompetenssi. Yleisiin työelämävalmiuksiin kuuluu taitoja, joita tarvitaan kaikissa töissä. Työelämävalmiuksiin kuuluvat työntekijän asenne työtä kohtaan, halu oppia uutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, ilmaisutaidot. Edelleen työelämävalmiuksiin kuuluvat päätöksentekokyky, ongelmanratkaisutaidot, kyky kantaa vastuuta ja kyky tunnistaa omia vahvuuksia, kehittämistarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Myös organisointikyky, sterssinhallinta, tunnollisus, täsmällisyys ja erilaisuuden sietäminen kuuluvat työelämävalmiuksiin. Yhteiskehittely eli co-creation nousee esiin yhdessä markkinointi-, innovointi- ja johtamistaitojen kanssa. Työelämävalmiuksissa voidaan vaatia tiettyä ammatillista osaamista. Eri työtehtävät voivat sisältää eri tutkintovaatimuksia, pätevyyksiä. Työelämävalmiuksien sanoittaminen ja opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimispolkujen tukeminen luovat pohjaa yritysten ja oppilaitosten yhteistyölle.