Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Oulun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) palvelee työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen ja uudistamisen tarpeita ja vahvistaa alueen elinvoimaisuutta sekä vastaa Pohjois-Suomen ammattikorkeakoulutuksen monimuotoisuudesta (Oulun ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020). Valmiina työelämään -hankkeen toimijat työskentelevät Oamkin liiketalouden ja sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa. Tietoa Valmiina työelämään -hankkeessa kehitetyistä opinnoista ja Oulun alueella järjestetyistä hanketilaisuuksista on viestitetty kaikkiin ammattikorkeakoulun tutkinto-ohjelmiin sekä Oamkin johdolle. Eri kampuksilla on pidetty tutkintovastaaville ja koulutusalojen johtajille työpajoja.  

Oulun ammattikorkeakoulun Valmiina työelämään -toimijat ovat olleet mukana yhdessä Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattiopiston kanssa järjestämässä kolmea alueellista tilaisuutta työelämävalmiuksien teemaan liittyen. Lisäksi on järjestetty Oamkin sisäisiä tapahtumia ja osallistuttu Work2018-tapahtumaan. Yhteistyöfoorumina on ollut myös Pohjois-Suomen Turvapuisto. Hankkeeseen on osallistunut opiskelijoita tapahtumien toteuttajina, opinnäytetyön tekijöinä sekä tapahtumiin osallistujina. Opiskelijajärjestö OSAKO on ollut aktiivinen yhteistyökumppani. Sen edustajat ovat hankkeen eri vaiheissa osallistuneet palavereihin sekä yhteistyössä oppilaitostoimijoiden kanssa kehittäneet työelämävalmiuksiin liittyviä opintoja ja suunnitelleet alueellisia tapahtumia. 

Opinnot 

Oulun ammattikorkeakoulu on laatinut Valmiina työelämään -hankkeeseen kaksi opintojaksoa: Onnistuneeseen työuraan -opintojakson (3 op) ja yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa Ammatillinen vuorovaikutus ja ammatillinen identiteetti osana työelämätaitoja -opintojakson (5 op). 

Onnistuneeseen työuraan -opintojaksolla opiskelija kehittää omia työelämävalmiuksiaan ja suunnittelee omaa työuraansa. Hankkeessa pilotoitiin opintojakson toteuttamisen prosessi, jossa yhdistyvät orientaatiotapaamiset, ryhmissä tapahtuva verkkotyöskentely sekä loppuseminaari.  

Ammatillinen vuorovaikutus ja ammatti-identiteetti osana työelämätaitoja – opintojakso koostuu viestintään, sosiaalisiin taitoihin, ammatilliseen vuorovaikutukseen ja ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyvistä osioista. Opiskelija pohtii opintojaksolla omia viestintätaitojaan ja ammatillisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä. 

Valmiina työelämään- hankkeen tulosten hyödyntäminen Oamkissa 

Valmiina työelämään –hankkeen tuloksena laadittu julkaisu otetaan käyttöön Oamkissa heti ilmestymisensä jälkeen ja sitä hyödynnetään oppimateriaalina ja lähdeaineistona eri opintojaksoilla. Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille suunnitellaan Oamkin kaikkiin tutkinto-ohjelmiin työhyvinvoinnin aihepiiriin liittyvä opintojakso, jossa hyödynnetään hankkeessa luotuja sisältöjä. Lisäksi hyödynnetään Ville- oppimisympäristössä olevia Valmiina työelämään –hankkeessa laadittuja opintojaksoja. 

Valmiina työelämään -hankkeen aihepiiriin liittyvä kolmen koulutusasteen ja työelämätoimijoiden välinen yhteistyö jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin Oulun alueella. Suunnitelmissa on vuosittainen työelämävalmiuksiin liittyvä tapahtuma sekä yhteistyö Pohjois-Suomen turvapuiston kanssa. Lisäksi jatketaan työelämävalmiuksiin liittyvää yhteistyötä ja siihen liittyen on suunniteltu yhteistyötahojen kanssa ideaa työelämäpuistosta. 

Toimijoiden kuvaukset 

Liisa Kiviniemi TtT, työskentelee yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa. Hänen työhönsä kuuluvat opetus ja ohjaus erityisesti ammattikorkeakoulun Master-koulutuksessa sekä toiminta työhyvinvoinnin edistämiseen ja työyhteisöjen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana eri yrityksissä ja organisaatioissa. Hänen kiinnostuksenkohteinaan ovat esimiesten ja henkilöstön vahvuuksiin keskittyvä kehittämistyö ja valmentamisen menetelmät. 

Eija Rajakangas FM työskentelee tutkintovastaavana ja lehtorina Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän vastaa liiketalouden tutkinto-ohjelman opintosuunnitelmasta ja sen kehittämisestä. Hänen opetusalojaan ovat henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja työyhteisötaidot.