Hyppää pääsisältöön

Kurssikuvaukset

Olet täällä

--------------

 • Turun ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakso koostuu seuraavista tehtävistä:

  Peruskäsitteisiin liittyvät tehtävät (1 op)
  Innostava yhteisö kysely, tieteelliset artikkelit ja niiden reflektointi (2 op)
  Kehittämistehtävä työyhteisöön (2op)

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Aloitusluento, opintopiiritapaamiset, verkkoluennot ja materiaalit ja tehtävät. Hyväksymisvaatimuksina opintopiiritapaamisiin osallistuminen, tehtävien suorittaminen.

  Osaamistavoite:

  Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet -> tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
  • tuntee työn muotoilututkimuksia ja pohtii keinoja muotoilla omaa työtään tulevaisuudessa
  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan.
  Osatoteuttaja:
  Turun ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Terveys ja hyvinvointi
 • Saimia
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:
  1. Työhyvinvointi johtamisessa
   • Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit
   • Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen
   • Esimiestyön kehittäminen
   • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset
   • oma rooli ja vastuu työyhteisön hyvinvoinnista
  2. Toimiva työyhteisö
   • oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö
  3. Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
   • turvallinen työ ja työympäristö
   • tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa elvyttävän vapaa-ajan sekä terveet elintavat
  4. Osaamisen kehittäminen
  5. Terveys ja työkyky
  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:
  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen. Hän pystyy arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen. Opiskelija osaa hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa.

  Opintojakso on YAMK-tasoinen ja oletuksena on, että opiskelijalla on yritys (joko työpaikka tai joku muu kohdeyritys) johon hän voi tehdä opintojakson harjoitustyön.

  Osatoteuttaja:
  Saimia
  Vastuutaho:
  Liiketalous, Lappeenranta
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Toimistosovellukset-kurssilla harjoitellaan mm. vaikuttavan diaesityksen tekemistä, määrämuotoisen dokumentin kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla sekä laskennan automatisointia ja tiedon kuvaamista taulukkolaskentaohjelmalla. Näitä kolmea osa-aluetta mitataan näyttökokeilla.

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Mikroluokkaharjoitukset, esitys, näyttökoe

  Osaamistavoite:

  Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) työssään.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Tieto- ja kyberturvallisuus -kurssilla käsitellään tietoturvaa henkilökohtaisen, organisaation ja yhteiskunnan tasolla.

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  luennot, oppimispäiväkirja, mikroluokkaharjoitukset

  Osaamistavoite:

  Opiskelija ymmärtää nykyisiä kyberuhkia, sekä miten näitä uhkia vastaan pystyy suojautumaan henkilökohtaisella ja organisatorisella tasolla.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kokonaisuuden kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin ja taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

  Digitalisuus on seurausta yhä laajenevasta tietotekniikan hyödyntämistä (digitalisaatio). Vaikutukset ovat usein myös teknologian ilmeistä käyttötarkoitusta laajemmat. Kurssilla tarkastellaan digitalisaation luomia mahdollisuuksia sekä sitä, millaisia eettisiä kysymyksiä siihen liittyy, miten tieteet tutkivat ja hyödyntävät digitaalisia teknologioita, ja mitä digitaalisten palvelujen tarjoaminen vaatii yliopiston kokoisessa organisaatiossa. Käytännön harjoitukset liittyvät yliopiston digitaalisiin palveluihin (uudet opiskelijat) ja kirjaston tiedonhakukoulutukseen (jos oma oppiaine ei sitä jo tarjoa).

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  luennot, oppimispäiväkirja, ryhmätyö, vertaisarviointi

  Osaamistavoite:

  Opiskelija ymmärtää kurssin jälkeen digitaalisuuden ja digitaalistamisen vaikutuksia yhteiskuntaan ja työhön.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
 • OAMK
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:
  Laajuus (op):
  3
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojaksolla on lähiopetusta ja verkko-opetusta. Opetusmenetelminä ovat esim. työpajat, reflektiiviset tehtävät, ohjatut harjoitukset, seminaarit ja vertaisoppiminen.

  Opintojakso alkaa orientaatioaamuilla (4 kpl), joiden aikana opiskelijat työskentelevät sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa. Kesän aikana on verkkotyöskentelyä ryhmissä ja opintojakson päätöstyöpaja. Opiskelija saa opintojakson aikana henkilökohtaisen tai sähköpostitse annettavan palautteen omasta cv:stään.

  Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson lähitapaamisiin sekä opintojaksoon liittyvien yksilö- ja ryhmätehtävien tekemistä ja palauttamista annetussa aikataulussa.

  Osaamistavoite:

  Opiskelija osaa tavoitteellisesti sovittaa työelämän vaatimuksia opiskelusuunnitelmaansa sekä suunnitella työuraansa. Hän kehittää itsetuntemustaan, ammatti-identiteettiään ja valmiuksiaan tulevana työnhakijana. Opiskelija osaa tuoda esiin ja markkinoida omaa osaamistaan, vastata erilaisiin työpaikkailmoituksiin sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.

  Osatoteuttaja:
  OAMK
  Vastuutaho:
  Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja luonnontieteiden ala
 • JAMK
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakson sisältöinä ovat: työhyvinvoinnin eri osa-alueet ja lainsäädäntö; työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen; oman työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen; työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet; työelämän vaatimukset ja rakenteet; fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso on toteutettu sekä päivätoteutuksena että verkkototeutuksena. Opintojaksolla on kolme oppimistehtävää, joista yksi liittyy fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan, yksi omaan hyvinvointiin/työhyvinvointiin ja sen johtamiseen ja yksi työlainsäädäntöön ja työelämän vaatimuksiin.

  Osaamistavoite:

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu ja että hän tuntee työelämän vaatimuksia, työhyvinvointia ohjaavaa lainsäädäntöä sekä työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Tavoitteena on myös, että opiskelijalla on tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja johtaa omaa työhyvinvointiaan. 

  Osatoteuttaja:
  JAMK
  Vastuutaho:
  HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala
 • Jyväskylän yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin aiheita ovat:

  • yksilöllinen työhyvinvointi
  • työn imu
  • työhyvinvoinnin edistäminen
  • stressi
  • työuupumus ja sen ehkäisy.
  Laajuus (op):
  2
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Verkkokurssi

  Osaamistavoite:

  Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä ja sisältöjä yksilön näkökulmasta sekä osaa seurata ja arvioida omaa työhyvinvointiaan.

  Osatoteuttaja:
  Jyväskylän yliopisto
  Vastuutaho:
 • Vaasan yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit sekä henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen, organisointikyky sekä ryhmässä työskentely ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden toimintaa tiimissä sekä antaa vertaispalautetta. Myös itsensä johtaminen työelämävalmiuksien kehittämisen näkökulmasta on tärkeä osa kurssin sisältöä.

  Laajuus (op):
  7
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Kurssisuoritukseen kuuluvat luennot, tiimityö, tiimityön esitys, tentti, vertais- ja tiimivalmentajapalautteen antaminen sekä työelämävalmiuksiin kuuluva kirjallinen tehtävä. 

  Osaamistavoite:

  Kurssilla on tavoitteena johtamisen ja organisoinnin perusasioiden oppimisen lisäksi kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia: tiedonhakua, tiedon prosessointia ja soveltamista, kriittistä ajattelua sekä tiimissä työskentelyä ja palautteenantoa.

  Kurssin lopussa opiskelijalla on valmiuksia  

  • kuvata ja eritellä yrityksen toimintaa johtamisen keskeisten käsitteiden ja mallien avulla
  • hahmottaa yrityksen eri toimintojen välisiä yhteyksiä
  • tehdä yritystä koskevia, perusteltuja kehittämisehdotuksia
  • antaa ja vastaanottaa palautetta

  kiinnittää huomiota omiin työelämävalmiuksiin ja niiden kehittämiseen.

  Osatoteuttaja:
  Vaasan yliopisto
  Vastuutaho:
  Johtamisen yksikkö
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuslaki ja muut säädökset sekä direktiivit, vastuut ja velvollisuudet eri rooleissa, työolot, työympäristön osatekijät ja kokonaisuus, ergonomia, työympäristön erilaisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, työturvallisuuden mittaaminen, työkykyjohtaminen, työturvallisuuden edut, työn kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa sekä kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Monimuoto-opetus sisältäen luentoja lähiopetuksena sekä verkko-opintoja. Lähiopetusta noin 14 tuntia, verkkoluennot, verkko-opinnot sekä oma työskentely 119 tuntia.

   

  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät termit ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työntekijän, esimiehen ja yrityksen kannalta. Opiskelija osaa yhdistää työturvallisuuden työyhteisön toimintaan ja sen edistämiseen. Opiskelija pystyy tunnistamaan työympäristön erilaiset vaaratekijät ja osaa arvioida niitä sekä puuttua niihin. Opiskelija osaa seurata työturvallisuutta, tunnistaa kehitystarpeita sekä edistää työturvallisuutta. Lisäksi opiskelija kykenee yhdistämään työturvallisuusasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista.

  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho: