Hyppää pääsisältöön

Kurssikuvaukset

Olet täällä

--------------

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakson sisältöinä ovat: työhyvinvoinnin eri osa-alueet ja lainsäädäntö; työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen; oman työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen; työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet; työelämän vaatimukset ja rakenteet; fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso on toteutettu sekä päivätoteutuksena että verkkototeutuksena. Opintojaksolla on kolme oppimistehtävää, joista yksi liittyy fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan, yksi omaan hyvinvointiin/työhyvinvointiin ja sen johtamiseen ja yksi työlainsäädäntöön ja työelämän vaatimuksiin.

  Osaamistavoite:

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu ja että hän tuntee työelämän vaatimuksia, työhyvinvointia ohjaavaa lainsäädäntöä sekä työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Tavoitteena on myös, että opiskelijalla on tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja johtaa omaa työhyvinvointiaan. 

  Osatoteuttaja:
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala
 • Jyväskylän yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin aiheita ovat

  • yksilöllinen työhyvinvointi
  • työn imu
  • työhyvinvoinnin edistäminen
  • stressi
  • työuupumus ja sen ehkäisy.
  Laajuus (op):
  2
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Verkkokurssi

  Materiaali:

  Verkkovideot/luennot, tieteelliset artikkelit ja muu kirjallinen verkossa saatavilla oleva materiaali

  Osaamistavoite:

  Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä ja sisältöjä yksilön näkökulmasta sekä osaa arvioida ja seurata omaa työhyvinvointiaan.

  Osatoteuttaja:
  Jyväskylän yliopisto
  Vastuutaho:
  Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Ammatillinen minäkuva ja sen kehittyminen. Työyhteisön vastuullinen jäsenyys.
  Työnhakumenetelmät, työpaikkahakemus, CV, työhaastattelu, oman osaamisen markkinointi.

  Laajuus (op):
  3
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojaksolla on lähiopetusta ja verkkotyöskentelyä. Opintojakso alkaa viidellä orientaatioaamuilla (klo 8.30-11.30) joiden aikana opiskelijat työskentelevät sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa. Opintojakson lopussa on päätösseminaari.
  Opetusmenetelminä ovat esim. työpajat, reflektiiviset tehtävät, ohjatut harjoitukset, seminaarit ja vertaisoppiminen.

  Osaamistavoite:

  Opintojakson aikana opiskelija kehittää kykyään suunnitella omaa työuraansa, itsetuntemustaan sekä työyhteisötaitojaan. Opintojakso on suunnattu kaikkien alojen opiskelijoille. Kun opintojaksolla on opiskelijoita useilta aloilta, oppivat opiskelijat työpajoissa, ryhmätöissä ja parikeskusteluissa ymmärtämään monialaisen työyhteisön vaatimuksia ja edellytyksiä.

  Osatoteuttaja:
  Oulun ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuslaki ja muut säädökset sekä direktiivit, vastuut ja velvollisuudet eri rooleissa, työolot, työympäristön osatekijät ja kokonaisuus, ergonomia, työympäristön erilaisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, työturvallisuuden mittaaminen, työkykyjohtaminen, työturvallisuuden edut, työn kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa sekä kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Monimuoto-opetus sisältäen luentoja lähiopetuksena sekä verkko-opintoja. Lähiopetusta noin 14 tuntia, verkkoluennot, verkko-opinnot sekä oma työskentely 119 tuntia.

   

  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät termit ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työntekijän, esimiehen ja yrityksen kannalta. Opiskelija osaa yhdistää työturvallisuuden työyhteisön toimintaan ja sen edistämiseen. Opiskelija pystyy tunnistamaan työympäristön erilaiset vaaratekijät ja osaa arvioida niitä sekä puuttua niihin. Opiskelija osaa seurata työturvallisuutta, tunnistaa kehitystarpeita sekä edistää työturvallisuutta. Lisäksi opiskelija kykenee yhdistämään työturvallisuusasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista.

  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho:
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:
  Sisältö perehdyttää fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen (psykososiaaliseen) ergonomiaan työjärjestelmien ja tuotteiden suorituskyvyn sekä näiden käytettävyyden, käyttäjäkokemuksen ja työhyvinvoinnin edistämisroolin kannoilta. Työyhteisön ja yksilön hyvinvointiin katsotaan kuuluvan myös niin turvallisuuden kuin terveyden huomioon oton. Yleisesti sanoen esiteltävillä lähestymistavoilla turvataan kestäviä voimavaroja ”hyvään työhön” – niin tekijää kuin työpaikan laadullista ja määrällistä suoritustasoa ajatellen, riskien hallintaa unohtamatta. Työpaikka voi olla tavara- tai palvelutuotantoon keskittynyt. Myös työpaikkojen kunnossapidon (huolto ja korjaus) ergonomiaa käydään läpi. Makroergonomiaa, työorganisaatioiden, muiden yhteisöjen sekä sidosryhmien muodostamia järjestelmiä, tarkastellaan Health, Safety, Environment, Quality eli HSEQ-yhdistetyn johtamisen alihankintaverkoston kyvykkyysarvioinnin klusteri esimerkkinä. Arviointi kohdistuu yleensä ns. yhteisellä työpaikalla työskenteleviin yrityksiin.
  Laajuus (op):
  3
  Menetelmät ja suoritustapa:
  Runsaan 210:n dian ja muutaman pdf-liitedokumentin kautta esiteltävät asiat, joiden osaaminen tarkistetaan ja arvostellaan ”väitetentin” sekä jostakin ergonomian osa-alueesta tehdyn harjoitustyön avulla.
  Osaamistavoite:
  Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen peruskuva kokonaisvaltaisen ergonomian tavasta tarkastella työjärjestelmää ja luoda se, eli hän osaa ihmisen, työvälineen, tehtävän, organisaation ja työympäristön erittelyn sekä kokonaisuuden, jonka piirteitä optimoidaan eli tavoite on maksimoida toivotut tulemat ja minimoida ei-toivotut piirteet. Oppiaineisto antaa perusteet hallita kansainvälisesti ymmärretyn ergonomian lähtökohtia ja terminologiaa, tietää sen yleisimmistä teorioista ja avata kehittämisideoita ja -polkuja ergonomiatiedon käytännön soveltamiseen uusien työympäristöratkaisujen suunnittelussa ja nykyisten parantamisessa. Kansainvälisestä ja kotimaisesta peruskirjallisuudesta sekä runsaista sivustolinkeistä avataan oppimis- ja hyödyntämisvisioita ergonomiapainotteisen sitä kattavamman kirjallisuuden annin suuntaan (Ergonomics & Human Factors).
  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho:
  Työtieteen prof., TkT Seppo Väyrynen, teknillinen tiedekunta, tuotantotalouden tutkimusyksikkö
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:
  1. Työhyvinvointi johtamisessa
   • Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit
   • Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen
   • Esimiestyön kehittäminen
   • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset
   • oma rooli ja vastuu työyhteisön hyvinvoinnista
  2. Toimiva työyhteisö
   • oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö
  3. Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
   • turvallinen työ ja työympäristö
   • tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa elvyttävän vapaa-ajan sekä terveet elintavat
  4. Osaamisen kehittäminen
  5. Terveys ja työkyky
  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:
  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen. Hän pystyy arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen. Opiskelija osaa hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa.

  Opintojakso on YAMK-tasoinen ja oletuksena on, että opiskelijalla on yritys (joko työpaikka tai joku muu kohdeyritys) johon hän voi tehdä opintojakson harjoitustyön.

  Osatoteuttaja:
  Saimaan ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Liiketalous, Lappeenranta
 • Turun ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakso koostuu seuraavista tehtävistä:

  Peruskäsitteisiin liittyvät tehtävät (1 op)
  Innostava yhteisö kysely, tieteelliset artikkelit ja niiden reflektointi (2 op)
  Kehittämistehtävä työyhteisöön (2op)

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Aloitusluento, opintopiiritapaamiset, verkkoluennot ja materiaalit ja tehtävät. Hyväksymisvaatimuksina opintopiiritapaamisiin osallistuminen, tehtävien suorittaminen.

  Osaamistavoite:

  Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet -> tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
  • tuntee työn muotoilututkimuksia ja pohtii keinoja muotoilla omaa työtään tulevaisuudessa
  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan.
  Osatoteuttaja:
  Turun ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Terveys ja hyvinvointi
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Työelämän moninaisuuden hahmottaminen kehittää asiantuntijuuttasi oman erityisalasi lisäksi. Työhyvinvointiin ja työterveyteen vaikuttavien osa-alueiden tiedostaminen auttaa ennakoimaan työsuhteen varrella eteen tulevia tilanteita ja tekemään valintoja työyhteisössä toimiessa. Työntekijän hyvä psyko-fyysis-sosiaalinen toimintakyky on edellytys menestyvälle organisaatiolle. Työkykyisten ja hyvinvoivien yksilöiden vaikutus on merkittävä myös laajemmin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti.  

  Opintojakso lähestyy työelämän ja työhyvinvoinnin aiheita käsitteellisesti, teoreettisesti ja käytännön esimerkein.

  Laajuus (op):
  2
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Oppimispäiväkirjan hyväksytty suorittaminen. Pakollinen ryhmätyö Learning Cafe -periaatteella ja työn esittäminen.

  Osaamistavoite:

  Tuntee työhyvinvointiin ja työterveyteen liittyvät osa-alueet. Osaa hyödyntää saatua tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseksi.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Turun työtieteiden keskus, TCLS
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

  Tieto- ja kyberturvallisuus -kurssilla käsitellään digitalisaation mukana tulleilta uhilta turvautumista. Turvautumisella tarkoitetaan resurssien suojaamista. Tietoturvallisuudessa suojattavana resurssina on tieto, kun taas kyberturvallisuus koskee ihmisiä ja heidän omaisuuttaan. Digitalisuuden mahdollistajana ovat myös erilaiset ohjelmat ja laitteet, joten on huomioitava myös Tieto- ja Viestintäteknologian turvallisuus. Uhat ovat mahdollisia kyberhyökkäyksiä, joten on hyvä tietää mikä altistaa hyökkäyksille ja millaisia keinoja hyökkäyksissä käytetään. Kun tiedetään mihin uhat perustuvat voidaan myös ehkäistä niiden toteutumista. Kurssilla käsitellään uhilta suojautuminen sekä yksityishenkilön että organisaation näkökulmasta. Oma suojautuminen on edellytys organisaation suojautumiselle.   

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  luennot, oppimispäiväkirja, mikroluokkaharjoitukset

  Osaamistavoite:

  Opiskelija ymmärtää nykyisiä kyberuhkia, sekä miten näitä uhkia vastaan pystyy suojautumaan henkilökohtaisella ja organisatorisella tasolla.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

  Toimistosovellukset-kurssilla harjoitellaan mm. vaikuttavan diaesityksen tekemistä, määrämuotoisen dokumentin kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla sekä laskennan automatisointia ja tiedon kuvaamista taulukkolaskentaohjelmalla. Näitä kolmea osa-aluetta mitataan näyttökokeilla.

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Mikroluokkaharjoitukset, esitys, näyttökoe

  Osaamistavoite:

  Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia (dia esityksen luonti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) työssään.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos